Stadgar

STADGAR FÖR NORDISKA KYRKOMUSIKRÅDET

§1

Nordiska kyrkomusikrådet är ett samarbetsorgan för följande kyrkomusikorganisationer i Norden:

  • Dansk Organist og Kantor Samfund, Danmark
  • Félag íslanskra organleikara, Island
  • Finlands Kantor-organistförbund, Finland
  • Kyrkomusikföreningen (svenska), Finland
  • Kyrkomusikernas Riksförbund, Sverige
  • Musikernes Fellesorganisasjon, Norge
  • Organistforeningen, Danmark
  • Sveriges kyrkosångsförbund, Sverige


§2

Rådets uppgift är att främja det nordiska samarbetet på kyrkomusikens område.Kyrkomusikorganisationerna kan till rådet hänvisa andra ärenden, såväl kyrkomusikaliska som fackliga, och rådet har rätt att ta initiativ i alla ärenden som berör kyrkomusik.


§3

Rådet arrangerar ett nordiskt kyrkomusiksymposium, normalt vart fjärde år.


§4

Rådets officiella språk är danska, norska och svenska. Vid behov kan rådet besluta att använda även annat språk.


§5

Vart och ett av de fem nordiska länderna representeras i rådet av två personer, som utses på sättsom beslutas av respektive lands organisationer. Ansluten organisation som därvid inte har egenrepresentation i rådet, kan till rådets möten sända observatör, som dock inte har rösträtt i rådetsbeslut. Då rådet sammanträder i samband med den nordiska fackliga konferensen, har dess deltagare rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten.

Till president och sekreterare i rådet väljs de två representanterna från det land som skallarrangera nästkommande kyrkomusiksymposium. Rådets sekretariat och arkiv är ambulerande och följer i geografiskt hänseende presidiet.


§6

Rådet skall sammanträda minst en gång under tiden mellan kyrkomusiksymposierna.Sammanträdet skall företrädesvis hållas i det land som innehar presidieposterna. Vidaresammanträder rådet under varje kyrkomusiksymposium.

Då det är möjligt skall rådets sammanträde samordnas med den nordiska fackliga konferensen,som hålles var artonde månad.

Rådet sammankallas av presidenten. Rådet skall sammankallas till extra möte om minst tre avmedlemsländerna begär det.


§7

Platsen för kyrkomusiksymposierna skall växla mellan medlemsländerna enligt ordningen Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island.

Varje land förutsätts svara för minst en konsert eller gudstjänst. Musiken vid söndagens mässa skall utformas med bidrag från flera deltagande länder.

Arrangerande land fastställer platsen för kyrkomusiksymposiet. Kyrkomusikrådet skall därefter och senast 24 månader i förväg fastställa tidpunkten för symposiet. Det ankommer på arrangerande land att därefter snarast fastställa tidsplan för symposiets genomförande.


§8

Rådet är beslutsmässigt, när minst tre medlemsländer är representerade. Ärenden avgörs genom beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal är presidentens röst utslagsgivande.

Protokoll från samtliga sammanträden skall utan särskild begäran tillställas alla anslutna organisationer.


§9

Organisationerna i respektive land svarar för samtliga kostnader för sina representanter vidkyrkomusikrådets möten och vid kyrkomusiksymposiet.


§10

Inför ett kyrkomusiksymposium ansöker Nordiska Kyrkomusikrådet om bidrag från internordiska organisationer. Beviljat bidrag tillfaller i sin helhet arrangerande land.

Bidrag från nationella organisationer söks av och tillfaller helt respektive land.


§11

Arrangerande land skall ansvara för samtliga praktiska frågor vid kyrkomusiksymposiet samt lägga förslag till programuppläggning för symposiet till Nordiska Kyrkomusikrådet. Arrangerande land fastställer därefter programmet.


§12

Respektive land svarar för samtliga kostnader för framförande av sitt lands kompositioner. I det fall arrangerande lands körer och musiker ombeds medverka vid uppförandet av andra länders kompositioner, skall således överenskommelse träffas om eventuella kostnader för medverkan.

Samtliga övriga kostnader för symposiets genomförande bekostas av arrangerande land.

Villkor för inspelning och radioutsändning administreras av arrangerande. Eventuella avgifter och inkomster regleras direkt med respektive lands organisation eller medverkande.

Inkomster i form av mötesavgift och inträden tillfaller helt arrangerande land.


§ 13

Dessa stadgar har antagits 2014-06-04 av Nordiska Kyrkomusikrådet och kan ändras genom beslut av detsamma.

Copyright @ Nordisk kirkemusikkråd 2018